Get Adobe Flash player
Our partners

CLUSTER cooperates with: .

 • prof. Mieczysław Szalecki
  Specialist in Paediatrics and Endocrinology
  Swietokrzyskie Consultant in Paediatrics
  .
 • prof. Marianna Janion
  Swietokrzyskie Consultant in Cardiology
  Specialist in Cardiology

  .
 • prof. Stanisław Głuszek
  Swietokrzyskie Consultant in Surgery
  Specialist in Surgery and Oncology Surgery

  .
 • prof. Marcin Majka
  Head of Department of Clinical Immunology and Transplantology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
  .
Main Page News 2014


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Konferencja dotycząca posumowania Etapu I – Selekcji wstępnej w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 dla Projektu „Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, Nano- i bio – technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” zgodnie umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00, odbędzie się dnia 2 września 2014r. w siedzibie Smart Center ul. Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce o godzinie 11:00. Serdecznie Zapraszamy. O dalszych postępach w pracach związanych z realizacją Projektu będziemy informować na naszej stronie www.promykzdrowia.pl.

Szanowni Państwo,

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. realizując projekt pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia, zaprasza do składania ofert: ”Usługi prawnej na etapie Inkubacji”   według załączonej specyfikacji – Zał. nr 1.

Oferty należy wykonać na bazie opisu kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu, przypisując ceny netto i brutto dla zamówienia. Beneficjent informuje, że zapytania w przedmiotowej sprawie możecie Państwo kierować na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Miejsce i forma składania ofert: osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres:

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

O zamknięciu naboru lub ewentualny przedłużeniu poinformujemy na naszej stronie www.promykzdrowia.pl

Termin składania ofert: do 25.07.2014 rok, do godziny 15.00

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą:

 

•             dane oferenta

•             cenę za wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Składając oferty potencjalni Zleceniobiorcy deklarują tym samym 30 dniowy okres ważności oferty. Fakturę Proforma oraz faktury VAT należy wystawić w PLN zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 100 % cena - dla oferty spełniającej kryteria, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku ewentualnych wątpliwości Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wskazania oferty, po wcześniejszym spotkaniu z Zleceniobiorcą w celu ustaleniu szczegółów wykonania zlecenia.

 

Oferty należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy Promyk Zdrowia Sp. z o.o.  z dopiskiem: „Oferta na wykonanie ”Usługi prawnej na etapie Inkubacji  w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej - nie otwierać do dnia 25.07.2014 rok, do godziny 15.00”.

Informujemy również, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, wyszczególnionymi na podstawie dostarczonych przez oferentów dokumentów i oczekiwań zamawiającego.

 

Zał. nr 1